Wat wijzigt er per juli en augustus 2022 voor mij als ondernemer met personeel?

In juli en augustus 2022 zijn er weer belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers met personeel. In deze blog kan je teruglezen om welke wijzigingen het gaat en wat de consequenties hiervan zijn voor jou als ondernemer.

Minimumloon 1 juli 2022

Op 1 juli 2022 stijgt het minimumloon met 1,81%

Hieronder tref je de nieuwe minimumlonen aan per leeftijd, per maand, week en dag: Deze nieuwe minimumlonen gelden ook voor BBL leerlingen of leerlingen die op een andere manier werken en leren combineren (muv reguliere stage).

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
Minimumloon 21 jaar en ouder€ 1.756,20€ 405,30€ 81,06
Minimumloon 20 jaar€ 1.404,95€ 324,25€ 64,85
Minimumloon 19 jaar€ 1.053,70€ 243,20€ 48,64
Minimumloon 18 jaar€ 878,10€ 202,65€ 40,53
Minimumloon 17 jaar€ 693,70€ 160,10€ 32,02
Minimumloon 16 jaar€ 605,90€ 139,85€ 27,97
Minimumloon 15 jaar€ 526,85€ 121,60€ 24,32

Stijging cao-lonen

Per juli 2022 is in veel cao’s een extra loonstijging opgenomen van gemiddeld 3%. Valt jouw bedrijf onder een cao, dan ben je verplicht om deze loonstijging door te voeren.

Extra stijging minimumloon 2023

Zoals het er nu naar uitziet zal het minimumloon in 2023 nogmaals stijgen, en wel met 2,5%. Ook voor 2024 en 2025 wordt een verdere stijging van het minimumloon verwacht. Exacte details hierover zijn nog niet bekend.

Transparante arbeidsvoorwaarden

Vanwege een EU-richtlijn moeten alle werkgevers in de EU zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor hun personeel.
In Nederland gaat daarom op 1 augustus 2022 de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen in het arbeidscontract. Er geldt geen overgangsregeling voor arbeidscontracten van voor 1 augustus 2022. Dit houdt in dat de nieuwe regels ook gaan gelden voor bestaande arbeidsovereenkomsten en dat er wellicht zaken moeten worden aangepast in zowel bestaande als nieuwe arbeidsovereenkomsten.

Informatieplicht bij indiensttreding

Als je een nieuwe werknemer in dienst neemt, moet je hem de nodige informatie geven over zijn arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten. Je moet werknemers goed informeren over:

  • de duur en voorwaarden van de proeftijd
  • vakantie- en verlofregelingen
  • de plek waar het werk wordt gedaan (thuiswerken of op locatie)
  • een mogelijk recht op opleiding
  • hoe het beëindigen van de arbeids¬overeenkomst werkt
  • de afzonderlijke onderdelen van het loon, zoals prestatieloon

Verplichte opleiding personeel

Het kan zijn dat je werknemer door de wet of de cao voor jouw branche een bepaalde opleiding verplicht moet volgen. Als werkgever moet je die opleiding betalen en je werknemer moet de opleiding onder werktijd kunnen volgen.

Regels nevenactiviteiten

Je mag een werknemer niet langer verbieden om naast zijn baan bij jouw bedrijf, elders (op bijvoorbeeld een parttime dag, avonduren of in het weekend) elders te gaan werken of een eigen bedrijf op te richten. Alleen als je een ‘rechtvaardigingsgrond’ hebt mag je als werkgever nevenwerkzaamheden verbieden. Hierbij kan je denken aan:

  1. Bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers.
  2. Bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie.
  3. Integriteit van overheidsdiensten.
  4. Vermijden van belangenconflicten.

Je zal dus als werkgever met ingang van 1 augustus 2022 een goed onderbouwde reden nodig hebben om nevenwerkzaamheden te verbieden.

Voorspelbaar werkpatroon

Als werkgever moet zorgen voor een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon voor je werknemers. Dit heeft vooral gevolgen als je werkt met oproepkrachten, zoals werknemers met een nulurencontract of een min-maxcontract.
Bij een onvoorspelbaar werkpatroon moet je jouw werknemers zo goed mogelijk informeren op welke momenten zij kunnen worden opgeroepen om te werken. Bijvoorbeeld oproepkrachten inplannen op vaste dagen in de week of op vaste dagdelen in de week.

Verzoek voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Een werknemer mag bovendien vragen om een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Je werknemer moet hiervoor minimaal een halfjaar (26 weken) in dienst zijn.
Je werknemer mag maximaal één keer per jaar een verzoek indienen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Als werkgever ben je verplicht hier serieus naar te kijken. Waar mogelijk moet je aan zijn verzoek voldoen.

Betaald ouderschapsverlof 2022

Vanaf 2 augustus 2022 is er een uitkering voor werknemers op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof.
Ouders krijgen negen weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens die periode ontvangen ze een uitkering van het UWV. Als werkgever hoef je dus zelf geen loon door te betalen tijdens het ouderschapsverlof.

Betaald ouderschapsverlof aanvragen

De aanvraag van de uitkering voor ouderschapsverlof loopt via jou als werkgever. Op de website van het UWV kun je vanaf 2 augustus 2022 hiervoor een digitaal formulier invullen. De aanvraag doe je pas na de opname van het ouderschapsverlof door je werknemer.

Hoeveel loon tijdens ouderschapsverlof?

De uitkering van het UWV bedraagt 70 procent van het dagloon, tot maximaal 50 procent van het maximum dagloon. Om deze uitkering te ontvangen moet je werknemer de 9 weken verlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind.
Naast de negen weken betaald verlof door het UWV mag je werknemer ook nog 17 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Dit hoeft niet direct aansluitend op de negen weken verlof maar mag ook op een later moment plaatsvinden.

Enige voorwaarden die aan het laatstgenoemde verlof wordt gesteld, is dat dit verlof wordt opgenomen in de periode voordat het kind 8 jaar is geworden.

Tijdens het ouderschapsverlof mag de werkgever de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer niet aanpassen. Een werknemer mag niet benadeeld worden vanwege zijn of haar verlof.

Betaald verlof bij adoptie

Ook bij het adopteren van een kind kunnen werknemers betaald verlof krijgen. Het gaat om negen weken tijdens het eerste jaar na adoptie. Dit geldt alleen als het geadopteerde kind jonger is dan 8 jaar.

Behoefte aan een vrijblijvend adviesgesprek?